...

من یه خواهر داشتم که قبل از اینکه به دنیا بیاد از دنیا رفت . چرااا ؟!!!