...

فقط در یه صورت حاضرم پیغمبر نباشم . اونم اینکه دختر بودم میرفتم جنده میشدم. چون هم دوسشون دارم هم میتونستم همون کاری که پیغمبرا میکنن رو بازم بکنم ٬ هم میتونستم با کلی آدم غریبه هم‌آغوش بشم ٬ نزدیک بشم ٬ خیلی نزدیک بشم ٬ به کسایی که نمیشناسم ٬ به کسایی که ندیدم ٬ به کسایی که دیگه نمیبینم ٬ خیلی خیلی نزدیک بشم ٬ میتونم تسلیم بشم ٬ میتونم خودمو هر روز به یه آدم جدید بسپرم ... اه حیف که دختر نشدم .

البته بگما ... من استایل خودمو دارم طبیعتاً هم واسه پول کار نمیکنم ٬ فقط در راه رضایت خدا و خودم و خودش و شیطون و بقیه !!