...

چند روز پیش یکی بهم گفت حتی اگه فراموشی هم بگیره منو و اونروزو فراموش نمی‌کنه . راست می‌گفت ؟!! آخه یه مرضایی هستن که پارکینسون هم نیستن ٬ حتی واقعا مرضم نیستنا ... ولی آدما رو فرمت میکنن ٬ ریست میکنن ٬ پارتیشن بندی نو میکنن ٬ بعد یه هو ..... واقعا راست میگفت ؟!!