...

همه دیوانگانیم ... و با دیوانگی به سوی دوانگان باز میگردیم !