...

از آب نوشته ها:

پشه هه نشست رو پام، من هم بلافاصله زدم تو سرش. له نشد، ولي حسابي درب و داغون شد. داشت رو پام تکون ميخورد که با يه تلنگر انداختمش پايين. البته جاي نگراني نداره، درسته که اگه فقط يه آدم رو بکشم پدرمو در ميارن، ولي اگه هزارتا پشه رو هم بکشم کسي کاري به کارم نداره.

پشه يه پاش کنده شده بود و يکي ديگش از کار افتاده بود و با اين حال به زور راه ميرفت و به سرعت خودشو رو زمين به جلو ميکشيد، ولي جلويي که من هيچوقت نفهميدم کجاس. به سرعت ميرفت، ولي بيشتر مواقع به خاطر لنگي پاهاش ميچرخيد و در نتيجه حتا از داخل يه موزاييک هم خارج نشد، هرچند که اگر هم ميشد به جاي خاصي نميرسيد !
آخرش کم کم خودش رو به زير صندلي اي که من نشسته بودم کشيد و لابد انقدر ميره که ديگه نتونه جلوتر بره، و بعد انقدر ميشينه تا بميره.

راستي، اصلا وقتي زنده هستن مگه چيکار ميکنن ؟ يه پشه ي زنده براي چي پرواز ميکنه ؟ ميخواد کجا بره ؟