...

مرده از زنده همیشه ، هر آن ... در جهان بیشتر است.