...

میگما .. این ماجرای روز قیامت و سر پل صراط چیه ؟ کسی میدونه ؟
یه چیز دیگه ، یه معلم دینی داشتیم میگفت دخترایی که موهاشون از روسریشون بیرون باشه رو از اون موهاشون آویزون می کنن بعد رو آتیش جهنم کباب میکنن . راست میگفت ؟ آها یه چیز دیگه هم می گفت اونم اینکه اگه یه نامحرم ببینیم بعد چشامونو نندازیم پایین تو قیامت سیخ داغ میکنن تو چشمامون . اون وقت اینا یعنی چی اونوقت ؟!!