...

« زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ٬
پرشی دارد اندازه‌ی عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه‌ی عادت از یاد من و تو برود ... »