...

زندگی ؟! کیه که بتونه ادعا کنه حتی یه روز از زندگیش رو زندگی کرده ؟!