...

زندگی ... همونی که وقتایی که نمتونیم بخوابیم رومون سواره ؟!!