...

آره خب ٬ شاید این نکبت اونقدر مهم باشه که نشه در موردش حرفی زد و نظر داد.