...

زندگی ؟!!! شوووخی میکنی !!! بییییییخیااااال .