...

امامی کاشانی: بايد افتخار کنيد که در جمهوری اسلامی به دنيا آمده‌ايد.