...

تکرار می‌کنم:
خوشبخت‌ترین مردم ٬ ابله‌ترین آنانند ، وقتی خوشبختی حماقت است ... و چه نگونبخت کسانیکه با تمام حماقتشان بدبختند .