...

باز هم تکرار می‌کنم:
این نفهمیده شدن هم جالب است ها ! اگر نفهمیدن به مثابه لذت بردن باشد ، نفهمیده شدن به لذت دردکشین در شب زفاف می ماندهرچند تجاوز شدن چیز دیگری است .. چیزی مانند به غلط فهمیده شدن.