...

نقل از روزنامه‌ی ایران جمعه:

یک قاضی اهل ترکیه مردی را محکوم کرد یک ماه هر روز به مدت یک و نیم ساعت در کتابخانه مطالعه کند . محکوم در واقع به خاطر شرابخواری و آشوبگری به مدت ۱۵ روز زندان محکوم شده بود که قاضی ترجیح داد به نوع دیگری وی را مجازات کند . یک مأمور پلیس ناظر اجرای حکم خواهد بود .

حالا بازم بگین ترکا ...