...

هیچ‌وقت تو زندگیم اونقدر عاشق نبودم که بتونم فکر نکنم . کاش یه روز بتونم اونقدر فکر نکنم تا عاشق بشم.