...

میدونی٬ فرق من و تو اینه که ما هر دو عاشقیم ، ولی ... من میدوییییدم ، تو میدویییدی ....