...

نگاه که میکنم ، من و تمام زندگیم چیزی جز چند زخم کوچولوی سطحی نبودیم ... و تو نمک زندگیم بودی ، اَه اَه اَه اَه ... چقدر شور بودی !!