...

به وحید میگم از رعنا چه خبر ؟ میگه داره شوهر میکنه . X(
پ.ن. منظورش این بود که داره اپلای میکنه البته !