...

+ زنان را سه چيز غيرقابل تحمل می کند: دانستن اين که مورد توجه اند، دانستن اين که مورد توجه نيستند، ندانستن اين که آيا مورد توجه هستند يا خير؟!