...

« نه !! مردن ٬ هرگز به تلخیِ فراموشیِ یک بودن نیست. »