...

تو چه دوری ٬ تو چه دور ...
تو چه دوری از من ...

پ.ن. آره خود خرت رو میگم که فکر میکنی یکی دیگه رو میگم.