...

دیوانگی یک نعمت است ... چیزی شبیه هر مصیبت دیگر.