...

+ به‌ خاطر ازدواج‌ حتي‌ هم‌خوابگی نيز رو به‌ تباهی گذاشته‌ است‌.