...

از عشق تو من مرغم٬ باور نداری قوقّولی قو قووووووو ...