...

یه مدته کیه مدته که وبلاگم رو اعصابمه ٬ هی من به رو خودم نمیارم اونم پر رو تر میشه ... بیا پایین از اون رو ... با توام چس فیل ایکبیری! مسخره‌ی بد ترکیب ... شیطونه میگه همچین بزنم که ور وچولی ... بسه دیگه ٬ یه هو میزنم تعطیلت می‌کنما !