...

شب ... تردید ... اضطراب ... ترس ... باران ... حسرت ... تو ... گذشته ... کِی ... شاید ... شاید ... شاید ... کابوس ... تردید ... حسرت ... ترس ... ترس ... دلجوشه ... ضربان ... بازم ضربان ... هوا ... حیف ... دلگشا ... نگاه ... دست ... زمان ... گذشته ... فاصله ... تردید ... پرواز ... اشک ... الهام ... خاطره ... کشش ... تو ... وحشت ... مثل فیلما ... شفاف ... مه ... بارون ... حسرت ... اون چیزه که یه هو تالاپی افتاد پایین ... تو دلش ... نگاه ... دور ... اتاق کوچک سرد ... خسته ... نگرانی ... خواب ... رویا ... آبی ... نت‌ها ... پوست شب ... فلسفه ... عشق ... تنهایی ... دوری ... درد .. گریه ... درد ... حسرت ... تردید ... باران ... حیرت ... نفس نفس ... بالا ... من ... وامانده ... بازمانده ... جامانده ... دروغ ... سرگشتگی ... تنها ... دور ... شاید ... ده سال دیگه ... بریده ... ده سال پیش ... شاید ... آدم ... الهام ... زندگی ... خواب ... مرگ ... بارون ... شیشه ... دیوانه ... پرنده ... دیوانه چو دیوانه ببیند ... شاید ... صبر ... دیروز .. امروز ... خسته ... فردا ... سکوت ... خواهش ... تمنا ...


... مگر پرواز همیشگی بود که پرنده مرد ؟!