...

وسوسه‌ی عاشقی - بید مجنون

اگر چه عشق دیوانگی‌ ست ٬ لیکن همیشه برای دیوانگی دلایل کافی می‌توان یافت ... اگر جوینده باشیم . که تا بوده دیوانگی توجیه پذیر بوده‌ است . هیچ میدانی در قدیم به عاشق میگفته‌اند مجنون ؟!!