...

وسوسه‌ی خداوندی - ۲

برای خدا دعا کنیم ... به جفت شش احتیاج دارد ٬ این آخرین تاسی ست که امروز می‌اندازد.