...

وسوسه‌ی خداوندی - ۳

خدا یک غریبه‌ است که خوب بازی می‌کند.