...

- گالری جدید نادر (همون آاااب خودمون) مبارکه .
- برین اینجا ( تولد تولد ... )
- ۲۴ الی ۲۹ آبان گالری سیحون، خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۳۰ ، نمایشگاه عکش گروه ورا . یکی بیاد با من بریم تماشا.