...

زندگی ... نخیر ... مثکه جدی تر از اونیه که بشه جدی گرفتش.