...

یک پیغمبر بدون فرشته‌ی وحی ٬ بدون الهام ٬ مثل یک کاسه‌ی توالت میماند بدون سیفون .