...

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی ... ی بده .