...

از مزایای پیغمبر بودن همانا ... خب بعضی وقتا هم جفت هفت میاریم دیگه ( نگین که جکش رو نشنیدین یه وقتا ، خب ؟ )