...

من پریودم . شما رعایت کنین . یه چند روزی به من خیلی نزدیکی نکنین دیگه ٬ یه هو دیدین یه چی گفتم سنگینتون اومدا .