...

نقل قول از دوست دوست ایزدبانوخانوم:
"خدا مرد را نیافرید، خدا مرد را رید ."