...

همیشه برای بهترین انتخاب باید احمقانه‌ترین راه‌ها رو هم امتحان کرد.