...

میگما ... بعضی وقتا ٬ فقط بعضی وقتا ... یه ریزه‌ی کوچولو شعور هم چیز بدی نیستا ... امتحان کن !!