...

وسوسه‌ی خداوندی - ۱

دیدی انیشتین جان ؟! حالا اقرار کن که خدا اگر هست ٬ تاس هم هست .