...

خیابان‌گردی - ۱

- ببخشید خانوم ٬ شما مادر بچه‌های من میشین ؟
+ چن شب ؟ شبی چن میدی ؟
- شیر بها رو می‌فرمایین دیگه ؟
+ آره ٬ همون شیربها که تو راس میگی
- حالا میشی ؟
+ ...