...

چقد بده که نیمه‌ی گمشده‌ی من یه پسره ها !! هوی AR تو خیلی گهی . آشغال اگه دختر بودی تا حالا صد بار گرفته‌ بودمت . اگه دختر بودم تا حالا هزار بار .... اه ! درسته که من پسر پسندم ولی دیگه زندگی که شوخی نیست . عوضی نصفه شبی تو کوشی ؟ نه دفتری نه تو اتاقت . پاشو به من زنگ بزن . من که می‌دونم چه مرگته ٬ تو هم باید بفهمی من چه مرگمه . من می‌خوام جواب ابلهانه‌ترین سؤال‌هات رو بدم . می‌خوام بازم باهم هیچی نگیم و ساکت حرف بزنیم . پاشو بت میگم . علی !‌ با تو ام میشنوی ؟!!