...

از وقتی AR دیگه بهم کامنت نمیده خیلی وقت بود کامنت تکون دهنده و باحال ندیده بودم تا اینکه الناز واسه این پستم گفت :

امان از سه نقطه‌هايی که بی‌داد می‌کنند ... يه چيزی هست. کنفسيوس می‌گه در طبيعت به سمت هر چيزی می‌ری از تو فرار می‌کنه و از هرچی فرار می‌کنی به سمتت می‌ياد. اينه همون چيزی که عوض داره و گله نداره ... فقط می‌دونم اگه تصميم گرفتيم که بريم هيچوقت نمی‌رسيم.....خوش به حال اونهايی که ايستادند ...