...

+ سرباخته‌ :

زن‌ اكنون‌ صاحب‌ خرد است‌ - چگونه‌ شد كه‌ آن‌ را يافت‌؟
مردي‌ در اين‌ روزها به‌ خاطر او عقل‌ خود را باخت‌.
سر مرد پيش‌ از اين‌ وقت‌ گذراني‌، پر مغز بود:
آيا عقلش‌ را به‌ شيطان‌ باخته‌ بود - نه‌! نه‌! به‌ زن‌!