...

روح منی دیوونه ٬ بت شکنی دیوونه .

می‌شکنم ... هرچه آینه هست می‌شکنم ...