...

آن روی سکه

آدم ها به شوخی
به سوی غورباقه ها سنگ پرتاب می کنند !
اما
قورباغه ها کاملاً جدی ٬
می میرند !!

-- اریک فرید