...

آدما چهار دستن:

۱- ۷۸ ایهایی که اینویز آنلاین میشن !
۲- ۷۸ ایهایی که ویز آنلاین میشن !
۳- ۷۸ ایهایی که اصلاً آنلاین نمیشن !
۴- بقیه حیووونا .