...

امشب ازون شباست که من ٬ دوباره دیوونه بشم ... اونم فقط به خاطر تو !!