...

پاگنده:
ببخشين، انگار انگشتم اشتباهن رو ماشه بود. خب، چيه حالا حرف نمی زنی؟ دلخور شدی؟